• Szkoła Wierna Dziedzictwu


     W roku szkolnym 2022/2023 Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów bierze udział w projekcie, którego celem jest uzyskanie certyfikatu przyznawanego przez Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty. Głównym założeniem projektu jest przybliżenie i rozszerzenie wiedzy o własnym regionie, jego historii, środowisku naturalnym, kulturowym, społecznym dziedzictwie oraz kształtowanie szeroko pojętego patriotyzmu. 

     Projekt opiera się na następujących celach:

     1. Kształtowanie tożsamości narodowej, więzi z krajem ojczystym i współuczestnictwo w pielęgnowaniu tradycji.

     2.  Upowszechnianie wiedzy na temat polskiej historii i kultury, a także walorów przyrodniczych i krajobrazowych naszego kraju.

     3. Rozwijanie kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i społecznych w aspekcie lokalnym i państwowym.

     4. Kształtowanie tożsamość pluralistycznej, uwzględniającej poczucie własnej odmienności i jednocześnie tolerancyjnej w stosunku do różnych kultur.

     5. Wydobycie wielorakich wartości tkwiących we własnym regionie w aspekcie „małej ojczyzny”.

     6. Wzmacnianie poczucia zakorzenienia, przynależności do określonego terytorium, miejsca, wspólnoty, kultury.

     7. Kształtowanie umiejętności poszukiwania i analizowania oraz krytycznego podejścia do zgromadzonych informacji zawartych w różnych źródłach historycznych.

     8. Inspirowanie uczniów do samodzielnego tworzenia narracji historycznej – integrowania informacji pozyskanych z różnych źródeł
     i uzasadniania własnego stanowiska


     Osoby zaangażowane:

     Kinga Michalak, Radosław Drzewiecki, Renata Kuchta, Alina Skotarczak, Joanna Liedtke, Anna Olszewska, Monika Mroczkowska, Anna Kałędkowska, Justyna Stramska

      

     Koordynator:

     Kinga Michalak

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Iławie
   • sp5ilawa@gmail.com
   • administrator@sp5.ilawa.pl
   • tel.(89)6495661 fax.(89)6488610
   • Wiejska 11 14-202 Iława warmińsko - mazurskie Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych