• Pedagog

    • Pedagog szkolny

    •  

     Anna Olszewska

      

     Godziny pracy:
      

     poniedziałek 13:00 - 14:30

     wtorek 13:00 - 15:30

     środa 12:30 - 14:30

     czwartek13:00 - 15:30

     piątek 12:00 - 13:30

      

      Do zadań Pedagoga i psychologa szkolnego należą: 

      

     1. indywidualna opieka pedagogiczna i psychologiczna nad uczniami i rodzinami wymagającymi jej;
     2. udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych narastających na tle niepowodzeń szkolnych;
     3. udzielanie porad i pomocy uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych
      i środowiskowych;
     4. udzielanie rodzicom i nauczycielom porad ułatwiających rozwiązywanie trudnych problemów wychowawczych i rodzinnych;
     5. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
     6. koordynowanie działań mających na celu udzielanie uczniom pomocy materialnej
      przez ośrodki pomocy społecznej i inne instytucje świadczące ten rodzaj wspierania rodziny;
     7. koordynowanie pomocy przez instytucje społeczne, administracyjne i inne placówki świadczące pomoc społeczną;
     8. prowadzenie badań i działań diagnostycznych w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron ucznia;
     9. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów związanych
      z etapem rozwojowym uczniów;
     10. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i i pozaszkolnym uczniów;
     11. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
     12. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
     13. prowadzenie warsztatów i innych form pracy z uczniami celem wspierania działań wychowawczych nauczycieli;
     14. prowadzenie działań z zakresu doradztwa zawodowego;
     15. prowadzenie zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

      


  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Iławie
   • sp5ilawa@gmail.com
   • administrator@sp5.ilawa.pl
   • tel.(89)6495661 fax.(89)6488610
   • Wiejska 11 14-202 Iława warmińsko - mazurskie Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych