• Pedagog specjalny

    • Pedagog specjalny

    • ANNA KILANOWSKA

      

     Godziny pracy:

     poniedziałek: 11.50 – 13.50

     wtorek: 11.50 – 13.50

     środa: 8.50 – 9.50, 13.50 – 14.50

     czwartek: 7.50 – 8.50, 12.50 – 13.50

     piątek: 11.50 – 13.50

      

     Zadania pedagoga specjalnego:

     1) współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, rodzicami
     oraz uczniami w: 

     a) rekomendowaniu dyrektorowi szkoły realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły uczniom ze szczególnymi potrzebami z uwzględnieniem właściwych dostosowań,

     b) prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności
     w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,

     c) rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów,

     d) określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;

     2) współpraca z zespołem ds. udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

     3) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w: 

     a) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,

     b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem,

     c) dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych,

     d) doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów;

     4) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom;

     5) współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami udzielającymi pomocy psychologiczno- pedagogicznej;

     6)przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły
     w zakresie zadań dotyczących udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Iławie
   • sp5ilawa@gmail.com
   • administrator@sp5.ilawa.pl
   • tel.(89)6495661 fax.(89)6488610
   • Wiejska 11 14-202 Iława warmińsko - mazurskie Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych