• Psycholog

    • Psycholog

    •  

     Aleksandra Podwalska

     poniedziałek 9.30 - 15.30

     wtorek 8.50 - 15.30

     środa 8.30 - 14.30

     czwartek 9.15 - 14.35

     piątek 9.00 - 14.30

      

      

     Do zadań Pedagoga i psychologa szkolnego należą: 

      

     1. indywidualna opieka pedagogiczna i psychologiczna nad uczniami i rodzinami wymagającymi jej;
     2. udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych narastających na tle niepowodzeń szkolnych;
     3. udzielanie porad i pomocy uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych
      i środowiskowych;
     4. udzielanie rodzicom i nauczycielom porad ułatwiających rozwiązywanie trudnych problemów wychowawczych i rodzinnych;
     5. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
     6. koordynowanie działań mających na celu udzielanie uczniom pomocy materialnej
      przez ośrodki pomocy społecznej i inne instytucje świadczące ten rodzaj wspierania rodziny;
     7. koordynowanie pomocy przez instytucje społeczne, administracyjne i inne placówki świadczące pomoc społeczną;
     8. prowadzenie badań i działań diagnostycznych w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron ucznia;
     9. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów związanych
      z etapem rozwojowym uczniów;
     10. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i i pozaszkolnym uczniów;
     11. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
     12. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
     13. prowadzenie warsztatów i innych form pracy z uczniami celem wspierania działań wychowawczych nauczycieli;
     14. prowadzenie działań z zakresu doradztwa zawodowego;
     15. prowadzenie zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

      

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Iławie
   • sp5ilawa@gmail.com
   • administrator@sp5.ilawa.pl
   • tel.(89)6495661 fax.(89)6488610
   • Wiejska 11 14-202 Iława warmińsko - mazurskie Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych