• Deklaracja dostępności

    • Deklaracja dostępności

    • Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 5
     z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Iławie

     Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Iławie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Iławie.

     • Data publikacji strony internetowej: 
     • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

     Status pod względem zgodności z ustawą

     Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

     Treści niedostępne

     • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
     • niektóre zdjęcia i grafiki nie posiadają opisu alternatywnego,
     • niektóre linki otwierają się w nowym oknie,
     • formant formularza nie ma etykiety, która mogłaby określać jego cel, a także brakuje alternatywnego tytułu,
     • umieszczone w serwisie filmy pochodzą z serwisu You Tube i nie mają dołączonych napisów dla osób głuchych.

     Wyłączenia

     • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
     • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
     • multimedia nadawane na żywo,
     • treści od innych podmiotów.

     Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

     • Deklarację sporządzono dnia: 
     • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

     Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

     Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

     Informacje zwrotne i dane kontaktowe

     • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Andrzej Sikorski.
     • E-mail: sp5ilawa@gmail.com
     • Telefon: 89 649 56 61

     Każdy ma prawo:

     • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
     • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
     • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

     Żądanie musi zawierać:

     • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
     • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
     • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

     Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

     Skargi i odwołania

     Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

     • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Iławie
     • Adres: ul. Wiejska 11 14-202 Iława
     • E-mail: sp5ilawa@gmail.com
     • Telefon: 89 649 56 61

     Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

     Dostępność architektoniczna

     Do siedziby Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Iławie przy ul. Wiejskiej 11można dojechać autobusem linii nr 1, 7. Odległość od najbliższego przystanku autobusowego wynosi około 100 metrów. 

     Rozkład jazdy Zakładu Komunikacji Miejskiej w Iławie znajduje się na stronie http://www.zkm.ilawa.pl/

     Wokół siedziby nie obowiązuje strefa płatnego parkowania.

     Budynek: Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Iławie, ul. Wiejska 11, 14-202 Iława.

     Teren szkoły jest ogrodzony. Budynek stanowi bryłę składającą się z 3 bloków A, B, C.

     W bloku A i B znajdują się sale lekcyjne, pokój nauczycielski, świetlica szkolna, stołówka, gabinet pielęgniarki, gabinet psychologa. W bloku A na parterze znajduje się aula szkolna.

     W bloku C na parterze znajduje się sekretariat szkoły, gabinet dyrektora oraz gabinet kierownika administracyjno – gospodarczego. Na pierwszym piętrze znajdują się biblioteka szkolna, gabinet wicedyrektorów, pedagoga, logopedy oraz gabinet stomatologa. W skład bloku C wchodzi również hala sportowa wraz z szatniami.

     Do budynku prowadzą 2 wejścia od strony ulicy Wiejskiej oznaczone jako: „Wejście główne” i „Wejście do sekretariatu” oraz dwa wejścia od strony boisk sportowych.

     Wejścia od ulicy Wiejskiej przystosowane są dla osób poruszających się na wózkach.

     Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

     W szkole są windy dostosowane przystosowane dla osób poruszających się na wózkach. Windy łączą ze sobą wszystkie kondygnacje budynków szkoły z wyłączeniem ostatniego piętra w bryle B.

     Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w bryle A przy wejściu głównym do szkoły.

     Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

     Wejście do budynku dla interesantów oznaczone jest napisem „Wejście do sekretariatu”.

     Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

     W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

     W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub
     w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

     Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się (zwane dalej "osobami uprawnionymi") mogą komunikować się ze Szkołą Podstawową nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Iławie przy wykorzystaniu nw. środków wspierających komunikowanie się: e-mail:  sp5ilawa@gmail.com , tel. 89 649 56 61, faks 89 648 86 10.

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Iławie
   • sp5ilawa@gmail.com
   • administrator@sp5.ilawa.pl
   • tel.(89)6495661 fax.(89)6488610
   • Wiejska 11 14-202 Iława warmińsko - mazurskie Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych